Profesjonalizm • Doświadczenie • Rzetelność

Specjalizacje

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego. To rozległa dziedzina prawa, która obejmuje swoim zakresem m.in. prawo rzeczowe, zobowiązań oraz spadkowe.

Kancelaria prowadzi m.in. sprawy:

Prawo karne

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu wszelkiego rodzaju spraw karnych. Występujemy w charakterze obrońców oskarżonych oraz w charakterze pełnomocników innych stron postępowania.

Prowadzenie spraw karnych m.in. obejmuje:

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego podejścia do Klienta i świadomością wagi problemu, z jakim musi się zmierzyć, a także ciężaru emocjonalnego, jaki temu towarzyszy. Dokładamy wszelkich starań, aby Klient, powierzając nam swoją rodzinną sprawę, czuł się maksymalnie komfortowo.

Zakres pomocy obejmuje m.in. sprawy:

Prawo medyczne

Prawo medyczne stanowi zespół norm z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur, które regulują prawa i obowiązki pacjenta, lekarza, pielęgniarki i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie spraw związanych:

Prawo pracy

Kancelaria reprezentuje zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach sądowych oraz w postępowaniach pojednawczych.

Pomoc prawna dotyczy m.in. spraw:

Prawo ubezpieczeń społecznych

  Ubezpieczenie społeczne ma zapewniać bezpieczeństwo socjalne osobom, które z powodu zajścia określonych zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo) nie mogą wykonywać pracy i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Jednak wypłata tych świadczeń wiąże się często z długą procedurą, bardzo uciążliwą dla ubezpieczonego z uwagi na sytuację, w jakiej się znalazł i nie zawsze oznacza wydanie korzystnej dla ubezpieczonego decyzji.

Kancelaria sporządza odwołania od decyzji ZUS i KRUS, a także reprezentuje ubezpieczonych w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu:

Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się reprezentacją zarówno przed organami administracji publicznej jak i przed sądami administracyjnymi, oferując pomoc m.in. w zakresie:

Postępowanie mediacyjne

Postępowanie mediacyjne to metoda rozwiązania sporu, w której osoba trzecia – mediator, pomaga stronom we wzajemnej komunikacji i dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Postępowanie takie jest dobrowolne, poufne i nieformalne.

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu bądź na podstawie postanowienia sądu – po wszczęciu postępowania. Wniosek o przeprowadzenie mediacji może złożyć każda ze stron, na każdym etapie postępowania sądowego.

Przedmiotem mediacji mogą być m.in. sprawy rodzinne, małżeńskie, spadkowe, majątkowe, pracownicze, gospodarcze, karne, dotyczące nieletnich,

Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd.

Jeżeli do postępowania mediacyjnego doszło na podstawie postanowienia sądu, nie powinno ono trwać dłużej niż trzy miesiące.

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej i kończy postępowanie.

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu mediacyjnym, a także prowadzi takie postępowania.

Kredyty frankowe

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej.

Dochodzimy roszczeń z tytułu nieważności umów i/lub nieskuteczności klauzul waloryzacyjnych.

Zapewniamy kompleksową analizę umowy kredytowej oraz reprezentację w postępowaniu sądowym.

Prawo łowieckie

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z problematyką łowiecką.

Adwokat Beata Biernacik – członek Polskiego Związku Łowieckiego – reprezentuje zarówno koła łowieckie jak i myśliwych w sporach wynikających ze sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków określonych przez Statut Polskiego Związku Łowieckiego, a w szczególności w zakresie postępowań odwoławczych od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu członków kół lub PZŁ.